arc-flatabulous 主题是大名鼎鼎的 Arc 主题的衍生,作者修改了少许地方的配色,同时更改了按钮的颜色,让它看起来更像 MacOSX (大雾

和安装 Arc-Theme 一样,你需要先删除之前的东西,如果你安装过的话。(没安装过就算了

sudo rm -rf /usr/share/themes/{Arc-Flatabulous,Arc-Flatabulous-Darker,Arc-Flatabulous-Dark}
rm -rf ~/.local/share/themes/{Arc-Flatabulous,Arc-Flatabulous-Darker,Arc-Flatabulous-Dark}
rm -rf ~/.themes/{Arc-Flatabulous,Arc-Flatabulous-Darker,Arc-Flatabulous-Dark}

阅读全文...